info@amihai-law.com    072-234-7535
  • he
  • en
  • ru

אגרות בניה והיטלים

היטלי פיתוח, אגרות ודמי הקמה הם תשלומי חובה שהרשויות המקומיות ותאגידי המים והביוב משיתים על תושבי ישראל במטרה לממן רכישת והתקנת תשתיות ציבוריות. אם חויבתם בתשלום שכזה, מומלץ שתבחנו אותו בליווי משפטי מקצועי, שכן יתכן בהחלט שתוכלו לזכות בהפחתה או בביטול של ההיטל וליהנות מחיסכון כספי משמעותי.

 

מתי יושתו היטלי פיתוח ואגרות על תושבים?

היטלי פיתוח, אגרות ודמי הקמה הם תשלומי חובה הקבועים בחוקי העזר של הרשויות המקומיות השונות, כאשר חוקי העזר כוללים הגדרות שונות בכל רשות מקומית וקיימים הבדלים בין הרשויות המקומיות הן בהגדרת השטחים שבגינם ניתן לגבות היטלים והן בהגדרת התעריף לחיוב. בדרך כלל, תשלום מלא של היטלי הפיתוח מהווה תנאי בסיסי לקבלת היתר בנייה והיטלי הפיתוח משולמים מראש בידי אנשים פרטיים, קבלנים או יזמים, בהתאם לעניין.

קיימים חמישה סוגים של היטלים אפשריים: היטל שטחים ציבוריים פתוחים אשר מטרתו לממן פיתוח שטחים ציבוריים, היטל סלילה שמיועד למימון סלילת כבישים ומדרכות, היטל תיעול שמטרתו לממן את עלות הנחתן של תעלות לניקוז מי גשמים, היטל ביוב שמטרתו לממן הנחת תשתיות לניקוז ביוב והיטל צנרת מים המיועד לממן הנחת צינורות להולכת מי שתייה. הרשות המקומית תהיה רשאית להטיל היטלי פיתוח על נישום במידה והוא בעל נכס הסמוך לפיתוח הנערך על ידי הרשות המקומית כמו סלילת מדרכות וכבישים בסמוך לנכס, פיתוח שטחים ציבוריים בסמיכות לנכס והנחת תשתיות בסמיכות לנכס. אם הנכס כולל קרקע בלבד, ההיטל יוטל על הקרקע בלבד ואם הנכס כולל קרקע ומבנה, יושת ההיטל על הקרקע ועל המבנה כאחד.

הנטייה להטיל את עלויות תשלומי הפיתוח על התושבים גם במידה ומדובר בשטחים שהיטל פיתוח כבר שולם בגינם בעבר, נעוצה בסכומים הגדולים הכרוכים בהם שהרשות המקומית איננה מעוניינת לשאת בהם בעצמה. כך, למרות היותו של תשלום היטלי הפיתוח חד פעמי ומשולם עבור שטח פעם אחת בלבד, הרשויות המקומיות נוטות לחייב אזרחים בתשלום היטלי פיתוח תוך דרישה מהנישום להוכיח כי היטלי פיתוח כבר שולמו בגין השטח בעבר. זאת ועוד, קיימת נטייה מצד הרשויות המקומיות לחפש באופן שיטתי מבנים ושטחים שטרם חויבו בעבר בהיטלי פיתוח ומחייבת את בעליהם לשלם עבורם, גם אם אין בשטח באותה העת בנייה חדשה.

 

מתי עשוי חוב עבור היטלי פיתוח להזיק לנישום?

כאשר אזרח נדרש לקבלת אישור היעדר חובות מהרשות המקומית כחלק מנטילת משכנתא, מכירת הנכס ועוד, האישור לא יינתן במידה וקיים חוב שלא שולם עבור היטלי פיתוח, כאשר מדובר בחובות שעשויים להסתכם במאות אלפי שקלים אם שטח המבנה גדול. במידה ומדובר במגרש ריק שבעליו לא אותרו במועד הדרוש לתשלום היטלי הפיתוח, כאשר בעל המגרש או יורשיו יהיו מעוניינים למכור את המגרש, הרשות המקומית תסרב לתת אישור לטאבו ולא תאפשר את מכירתו.

 

כיצד יסייעו לכם מומחינו בהפחתת / ביטול היטלי פיתוח?

הדרך לביטול או להפחתת היטלי פיתוח כוללת בדיקה של מועד הטלת ההיטל, כאשר הטלת היטל פיתוח לאחר שעבר פרק זמן שאינו סביר מאז ביצוע העבודות, מהווה עילה לתקיפתו. זאת ועוד, מומחינו יבחנו את חוקי העזר הקבועים ברשות המקומית שלכם ואף יבדקו האם קיימת זיקה בין ההיטל שהושת לבין עבודות הפיתוח שבגינן הוא נדרש. זאת ועוד, נבדוק האם שילמתם בעבר היטל פיתוח, ואם כן, נבדוק מהו הנכס בגינו שילמתם היטל פיתוח ומהן עבודות הפיתוח בגינן שולם. במקרה הצורך, נבחן את האפשרות להגשת עתירה מנהלית  ואת הצורך בנקיטת צעדים משפטיים נוספים.

 

צוות מומחי משרדנו מתמחה בהתנהלות מול הרשויות המקומיות במטרה להפחית או לבטל כליל היטלי פיתוח ונשמח ללוות גם אתכם במקצועיות, במסירות ובנחישות!

אין האמור לעיל מהווה חוות דעת משפטית ו/או ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא - לייעוץ משפטי אנא פנו לעורך דין מקצועי.

התקשרו אלי
+
התקשרו אלי!