info@amihai-law.com    072-234-7535
  • he
  • en
  • ru

מיסוי נאמנויות בישראל

נאמנות היא הסדר משפטי במסגרתו נוצרת זיקה בין נאמן לבין נכס, כאשר הנאמן הופך לבעל השפעה על הנכס והשפעתו עשויה לבוא לידי ביטוי במגוון אופנים. בין היתר, הקמת נאמנות עשויה להיות פועל יוצא של רצון להגן על נכס מפני נושים, של דאגה לחולים, למוגבלים ולפסולי דין, של דאגה לצאצאים, של תכנון מס ועוד.

 

ממה מורכבת נאמנות?

נאמנות מורכבת משלושה גורמים:

יוצר – האדם שהקנה במישרין או בעקיפין נכס לנאמן

נאמן – אדם המחזיק בנכסים בנאמנות, או שהוקנו לו נכסים / הכנסות מנכסים

נהנה – מי שזכאי ליהנות, במישרין או בעקיפין, מנכסי הנאמן או מהכנסותיו

 

מיסוי בהתאם לסוגי הנאמנויות השונים

השומה וחיוב המס הנגזרים מהכנסת הנאמן ומהפעולות בנכסי הנאמן יושתו על הנאמן. האופן בו נתפסת הכנסת הנאמן כהכנסת הנהנה / כהכנסת היוצר תיקבע באופן ספציפי בהתאם לסוג הנאמנות.

 

א. נאמנות תושבי חוץ

נאמנות תושבי חוץ היא נאמנות שבשנת המס היו נחשבים כל יוצריה וכל הנהנים בה לתושבי חוץ, או לחילופין, נאמנות שכל יוצריה הינם תושבי חוץ וכל הנהנים בה הינם תושבי חוץ או נהנים לצורכי ציבור ואשר לא כללה נהנים תושבי ישראל מאז מועד יצירתה. זאת ועוד, נאמנות שכל יוצריה הלכו לעולמם ובשנת המס היו כל הנהנים הכלולים בה תושבי חוץ, או נאמנות שכל יוצריה כבר הלכו לעולמם וכל הנהנים הכלולים בה הינם כאלה הנהנים לצורכי ציבור או תושבי חוץ ולא היו כלולים בה נהנים תושבי ישראל מאז מועד יצירתה, תחשב לנאמנות תושבי חוץ.

הכנסות הנאמן בנאמנות זו ייחשבו להכנסות היוצר ונכסי הנאמן ייחשבו כנכסי היוצר. נאמנות זו תהיה פטורה מתשלום מס בגין הכנסות אשר הופקו מחוץ לגבולות ישראל והיא תשמר את מעמדה עם הסתלקותו של היוצר לבית עולמו, וזאת, במידה והיוצר נחשב לתושב חוץ בזמן פטירתו.

 

ב. נאמנות נהנה תושב חוץ

נאמנות נהנה תושב חוץ היא נאמנות שבה לא מתקיימים התנאים הקיימים ביחס לנאמנות תושבי ישראל. זאת ועוד, נאמנות זו לא תהיה נאמנות על פי צוואה ויתקיימו בה כל התנאים הבאים:

כל הנהנים יהיו תושבי חוץ וזהותם תהיה ידועה + הנאמנות תהיה בלתי הדירה + אחד מהיוצרים, לכל הפחות, יהיה תושב ישראל.

בנאמנות זו ייחשבו נכסי הנאמן כנכסי הנהנה והכנסת הנאמן כהכנסת הנהנה.

 

ג. נאמנות תושבי ישראל

במידה ובמועד יצירתה של הנאמנות יוצר אחד, לכל הפחות, ונהנה אחד, לכל הפחות, נחשבו לתושבי ישראל ובמידה ובשנת המס יוצר אחד, לכל הפחות, ונהנה אחד, לכל הפחות, הינם תושבי ישראל, תחשב הנאמנות לנאמנות תושבי ישראל.

בנאמנות תושבי ישראל הכנסת הנאמן נחשבת כהכנסתו של היוצר ונכסי הנאמן נחשבים לנכסיו של היוצר. בנאמנות תושבי ישראל שכל יוצריה נפטרו תחשב הכנסת הנאמן כהכנסתו של יחיד תושב ישראל ונכסי הנאמן ייחשבו כנכסי יחיד תושב ישראל.

 

ד. נאמנות נהנה תושב ישראל

נאמנות נהנה תושב ישראל כוללת שני סיווגי משנה:

  1. נאמנות קרובים: נאמנות נהנה תושב ישראל שקיימים יחסי קרבה בין כל יוצריה לבין כל הנהנים תושבי ישראל הכלולים בה, באחד משני האופנים הבאים:

– יוצר הנאמנות הוא ילד, נכד, בן זוג או הורה של הנהנה.

– קיימים בין היוצר לנהנה יחסי קרבה אחרים בהתאם לפקודת מס הכנסה אשר אינם כלולים ביחסי הקרבה המופיעים בסעיף א' וכאשר פקיד השומה הגיע למסקנה כי הקמת הנאמנות וההקניות הכלולות בה נעשו בתום לב וכי הנהנה לא שילם בעד קבלת זכויותיו בנכסי הנאמנות.

במיסוי נאמנות קרובים יתבצע המיסוי באחד משני האופנים הבאים:

– בהתאם לבחירת הנאמן ניתן יהיה לבקש כי הכנסות הנאמנות אשר מיועדות לחלוקה לנהנה שהינו תושב ישראל יחויבו בשנת המס בה נצמחו או הופקו בשיעור מס של 25%. בתרחיש שכזה, החלק אשר עבורו שולם מס בשיעור של עשרים וחמישה אחוזים, יהיה פטור ממס במועד החלוקה בפועל. כל עוד הנאמנות תהיה נאמנות קרובים, הנאמן שבחר באופציה זו לא יוכל לשנות את החלטתו.

– חלוקה מאת הנאמן לנהנה תושב ישראל תחויב במס בשיעור של 30%. עם זאת, במידה והנאמן יוכיח כי החלוקה לנהנה היא חלוקת נכס שבמידה והיה מועבר באופן ישיר מהנאמן לנהנה היה פטור ממס, גם חלוקת הנכס תהיה פטורה ממס.

  1. נאמנות נהנה תושב ישראל שאיננה נאמנות קרובים: נאמנות אשר מאז יצירתה ועד לשנת המס היו כל יוצריה תושבי חוץ ואילו בשנת המס ישנו נהנה אחד לכל הפחות הנחשב לתושב ישראל. על נאמנות זו יחולו כל ההוראות החלות על נאמנות תושבי ישראל.

 

ה. נאמנות לפי צוואה

נאמנות אשר נוצרה בעקבות הוראה בצוואה ואשר כל יוצריה הינם מצווים אשר בעת פטירתם נחשבו לתושבי ישראל. בנאמנות מסוג זה ייחשבו הכנסות הנאמן כהכנסות הנהנה ונכסי הנאמן ייחשבו כנכסי הנהנה.

מיסוי נאמנויות הוא נושא מורכב הדורש היכרות מעמיקה עם עולם המס ובייחוד עם תחום הנאמנויות. צוות מומחי משרדנו ישמחו להעניק לכם ליווי מקצועי ואישי הנשען על ניסיון רב ומקיף בתחום. צרו קשר לקבלת ייעוץ מקצועי!

 

אין האמור לעיל מהווה חוות דעת משפטית ו/או ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא - לייעוץ משפטי אנא פנו לעורך דין מקצועי.

התקשרו אלי
+
התקשרו אלי!