info@amihai-law.com    072-234-7535
  • he
  • en
  • ru

נאמנות יוצר תושב חוץ

נאמנות היא הליך משפטי מקובל בישראל ומחוצה לה אשר במסגרתו נוצרת בחיי בעל נכס או לאחר פטירתו זיקה בין הנאמן לבין הנכס לטובת נהנה המוגדר בהסכם או לכל מטרה המועדפת על בעל הנכס. הנאמנות נוצרת מכוחו של ההסכם בין היוצר לבין הנאמן וקיימים מספר סוגים של נאמנויות, כאשר הגדרת סוג הנאמנות מבוססת על מספר פרמטרים ובייחוד על מקום מושבם של היוצר ו/או הנהנה.

 

מתי נחשבת נאמנות לנאמנות יוצר תושב חוץ?

נאמנות יוצר תושב חוץ נחשבת לכזו בהתקיים אחד משתי התנאים הבאים:

  1. נאמנות שבשנה בה נוצרה ובשנת המס יוצריה היו תושבי חוץ. במקרה זה, הנהנים, חלקם או כולם, עשויים להיות תושבי ישראל.
  2. נאמנות שבשנת המס כל היוצרים המוגדרים בה וכל הנהנים התגוררו מחוץ לגבולות ישראל.

 

מיסוי נאמנות יוצר תושב חוץ?

נאמנות הנחשבת לנאמנות יוצר תושב חוץ היא זו שנכסיה והכנסותיה נחשבים לנכסים ולהכנסות של תושב חוץ יחיד, ובהתחשב בכך שהכנסותיו של הנאמן יחויבו במסים בהתאמה למס המחויב על הכנסות יחיד תושב חוץ, הכנסותיו עשויות לקבל הטבות אמנה כאלה ואחרות בהתאם למדינת אזרחותו של יוצר הנאמנות. במקרה שכזה, נאמנות יוצר תושב חוץ תחויב במס אך ורק על הכנסותיה שהופקו בתוך גבולות ישראל, בהתאם לחוק.

נאמנות תושב חוץ בישראל דורשת פתיחת תיק במשרדי מס הכנסה גם במידה והתיק לא יהיה פעיל. במקביל, אם נאמנות תושב חוץ בישראל הפיקה הכנסה בתוך גבולות ישראל, התיק ייחשב לפעיל ויהיה צורך בהגשת דו"ח שנתי כחוק. מעבר לכך, סעיף 131(א)(5ב) לפקודה קובע כי חובת ההגשה של הדו"ח השנתי בדבר נאמנות תחול על נהנה או נהנה מייצג, נאמן, יוצר או יוצר מייצג בהתאם לעניין, ועל פי סעיף 134א(5) לפקודה יהיה רשאי שר האוצר, עם אישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע כי נאמן יהיה פטור מחובת הגשת הדו"ח.

נאמנות נהנה תושב חוץ שאינה כוללת נכס או הכנסה בישראל, או, לחילופין, כזו שקיבלה פטור מהגשת דו"ח בדבר נכס או הכנסה בישראל תסווג כתיק שאיננו פעיל. עם זאת, נאמנות יוצר תושב חוץ שלא הייתה לה הכנסה או נכס בישראל ואשר קיבלה פטור מהגשת דוח מכוח סעיף 134א לפקודה, לא תירשם במרשם הנאמנויות ולא יהיה צורך בפתיחת תיק עבורה.

 

פטירת היוצר בנאמנות יוצר תושב חוץ

עד לרפורמה בחקיקת הנאמנויות (1/8/2013), נאמנות יוצר תושב חוץ נחשבה כנאמנות של יוצר תושב חוץ גם לאחר שיוצר הנאמנות נפטר. עם הרפורמה, לעומת זאת, נקבע כי לאחר שהיוצר יסתלק מהעולם ולאחר פטירת בן זוגו (במידה והיו בני זוג בעת אחת מההקניות של הנכסים לנאמנות) תהפוך הנאמנות לנאמנות תושב ישראל, כאשר הכנסות הנאמן ונכסיו ייחשבו להכנסות ולנכסים של יחיד תושב ישראל.

במקרה ואחד מהנהנים נכלל בקטגוריה של נהנה זכאי (תושב חוזר / תושב חוזר ותיק / עולה חדש) יחולו על הכנסותיו של הנאמן הטבות שונות בהתאם לחלקו של הנהנה. זאת ועוד, במידה והנאמנות היא נאמנות קרובים, חובה על הנאמן ליידע את רשויות המס בעובדה זו בטווח של 60 יום ממועד הקמת הנאמנות או ממועד הפיכתה לנאמנות קרובים.

ככלל, חשוב לדעת, כי מדובר בתחום סבוך ומורכב שהינו בעל השלכות ארוכות טווח, ועל כן, בבואכם להקים נאמנות חובה לשכור את שירותיו של עו"ד נאמנויות שמאחוריו ניסיון רב בתחום. כאשר הנכם מעוניינים להקים נאמנות בעלת היבט בין לאומי, חשוב לבחור בעורך דין שמאחוריו רקע מקצועי איתן ומקיף בתחום המיסוי הבין לאומי ואשר יעמוד לימינכם בתכנון מיטבי של הנאמנות תוך התחשבות בהיבטי המיסוי השונים הנגזרים מהתהליך וקשורים בקיומן של אמנות מס ועוד.

למשרדנו ניסיון רב בהקמת נאמנויות לרבות נאמנויות בינלאומיות ונשמח ללוות אתכם במקצועיות, באמינות ובמסירות להקמת הנאמנות האופטימלית לדרישותיכם בהווה ובעתיד כאחד.

אין האמור לעיל מהווה חוות דעת משפטית ו/או ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא - לייעוץ משפטי אנא פנו לעורך דין מקצועי.

התקשרו אלי
+
התקשרו אלי!