info@amihai-law.com    072-234-7535
  • he
  • en
  • ru

רישום פטנטים בישראל

יוזמה, יכולת טכנית מפותחת וכוח רצון מהווים, אמנם, אבני יסוד הכרחיות בדרך לכל המצאה מועילה, אך, עם זאת, לא די בהם במטרה להפוך חזון למציאות קיימת. הליך רישום פטנט הוא הליך מורכב וסבוך אשר חשוב לבצע בליווי גורם מקצועי המכיר מקרוב את עולם הפטנטים ואשר יעניק לכם את ההכוונה המקצועית המתאימה בכל שלב לאורך הדרך.

 

איך מגישים בקשה לפטנט?

בקשה לרישום פטנטים בישראל תכלול פרטים על מגיש הבקשה ועל ההמצאה אותה הוא מבקש לרשום:

  1. פרטיו האישיים של מגיש הבקשה לרבות שם ומען בישראל לצורך מסירת מסמכים.
  2. פרטים אודות זכויות המגיש בהמצאה. במקרה בו מגיש הבקשה איננו הממציא עצמו יהיה עליו לפרט את האופן בו הפך לבעל הזכויות על ההמצאה.
  3. פרטים אודות ההמצאה לרבות:

– שמה של ההמצאה

– תיאור של ההמצאה אשר יכלול, במידת הצורך, שרטוטים לצורך הבהרה.

– פירוט אופני הביצוע העתידיים אשר יהפכו את ההמצאה למוצר קיים.

– תביעה / תביעות אשר מגדירות את ההמצאה וקובעות את רוחב ההגנה שלה. על התביעות להיות נובעות ברמה סבירה מתיאור ההמצאה ופירושן העתידי ייעשה בהתאם לתיאור ההמצאה. על כן, חשוב ביותר להפקיד את תיאור ההמצאה ואת הגדרת התביעות בידי עורך דין פטנטים מיומן אשר יסייע בידכם בהגנה מקסימלית על המצאתכם.

– במסגרת "הידע הקודם" הנלווה לבקשה חובה להגיש כל מסמך רלוונטי הנוגע להמצאה, כאשר מסירת מידע חלקי עלולה להוות עילה לדחיית בקשת הרישום.

אישור הגשת הבקשה יימסר בהקדם על ידי רשם הפטנטים, כאשר קבלת הבקשה בידי משרד המשפטים יוגדר כתאריך הבכורה של הבקשה.

 

בחינת בקשת הפטנט

הליך הבחינה של בקשת הפטנט עשוי להימשך בין שנתיים לשלוש שנים, ובמקרים מסוימים, אף מעבר לכך. במצב ביניים זה, לבעל ההמצאה אין זכויות משפטיות על הפטנט, אך ביכולתו לחשוף את המצאתו למטרות שיווק ולצורך קידומו העסקי. במהלך תקופת ההמתנה, חובה על בעל ההמצאה לעדכן את רשות הפטנטים בנוגע לכל שינוי באסמכתאות שהגיש עם בקשת הרישום. כמו כן, במהלך תקופה זו ניתן להגיש תיקונים כאלה ואחרים הנוגעים לתיאור ההמצאה. זאת ועוד, במשך הזמן המוקדש לבחינת הבקשה יוכל המבקש, במידה והוא מעוניין בכך, לבטל את בקשתו.

 

קבלת הבקשה והגשת התנגדות

לאחר שהוחלט על ידי רשם הפטנטים כי ההמצאה ראויה להירשם כפטנט, עובדת קבלת בקשת הרישום לפטנט תפורסם בידי רשם הפטנטים ביומני הפטנטים. קבלת הבקשה בשלב זה אינה מעניקה למבקש את הפטנט ופרסומה יכלול את שם ההמצאה, את סיווגה, את שם המבקש, את התאריך בו הוגשה הבקשה, את שם המדינה בו הוגשה בגין הפטנט בקשת הרישום הראשונית, תיאור תמציתי של ההמצאה, מען המבקש בישראל לצורך מסירת הודעות וכל נתון רלוונטי אחר.

לאחר פרסום קיבול הבקשה יוכל כל המעוניין להגיש התנגדות במשך שלושה חודשים. בין הסיבות האפשריות להגשת התנגדות ייתכן מצב בו מגיש ההתנגדות טוען כי הוא בעליו של הפטנט או מקרה בו המתנגד טוען כי ההמצאה איננה כשירה לקבלת פטנט ועוד.

 

מתן הפטנט למבקש

בשלב הסופי והאחרון, לאחר שלא הוגשו התנגדויות לבקשת הפטנט או במידה והתנגדויות שהוגשו נדחו, רשם הפטנטים יוכל להעניק את הפטנט למגיש הבקשה. מדינת ישראל אינה נושאת בכל אחריות משפטית לפטנט שאינו בר תוקף לו העניקה אישור, וזאת, גם במידה ויוכח כי רשות הפטנטים התנהלה ברשלנות בבחינת הבקשה לפטנט.

מומחי משרדנו מתמחים בליווי בקשות לרישום פטנטים. נשמח לחלוק עמכם את ניסיוננו הרב ולנהל את התהליך במקצועיות בלתי מתפשרת, ביעילות מקסימלית ובמסירות!

אין האמור לעיל מהווה חוות דעת משפטית ו/או ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא – לייעוץ משפטי אנא פנו לעורך דין מקצועי.

התקשרו אלי
+
התקשרו אלי!