info@amihai-law.com    072-234-7535
  • he
  • en
  • ru

 עורך דין צוואה הדדית

צוואה הדדית היא צוואה הנערכת באופן הדדי על ידי בני זוג והיא נחשבת למורכבת יחסית הן בעריכת הצוואה והן במידה ומתעורר הצורך לערוך בה שינויים כאלה ואחרים. חוק הירושה הנוכחי מתייחס אך ורק לצוואות הדדיות אשר נערכו לאחר שנת 2005.

מהי צוואה הדדית?

צוואה הדדית היא צוואה הנערכת באופן משותף בידי בני זוג ומגדירה מראש את אופן ניהול העיזבון על ידי בן הזוג הנותר בחיים. באופן זה, צוואה הדדית עשויה לקבוע, לדוגמה, כי עיזבונו של הראשון שייפטר יועבר לידי בן זוגו ולאחר שגם הוא ילך לעולמו, עיזבון שניהם יועבר אל ילדיהם המשותפים.

מן ההיבט המעשי, מטרתה של צוואה הדדית היא למנוע עריכת שינויים בצוואה, בין אם כאשר שני בני הזוג עודם בחיים ובין אם אחד מהם כבר איננו בין החיים. זאת עוד, צוואה הדדית איננה צוואה משותפת, אך במידה ותיערך במסמך אחד המשותף לשני בני הזוג, תהיה הצוואה הדדית ומשותפת כאחד.

לרוב, בני הזוג המעוניינים בעריכת צוואה הדדית מעוניינים, אמנם, להוריש את רכושם לבן זוגם לאחר מותם, אך, עם זאת, חשוב להם לוודא כי בסופו של תהליך יועבר כספם לצד ג' ספציפי, ללא שייערכו שינויים ברצונם לאחר מותם. היות וכך, ברבים מהמקרים צוואה הדדית תכלול הוראת יורש אחר יורש, כאשר מוסכם שבן הזוג הנותר יוריש את עיזבונו של בן הזוג הראשון שהלך לבית עולמו לצד ג' לו היה בן זוגו מעוניין להוריש את כספו. במסגרת הצוואה אף ניתן להגביל את מסגרת השימוש של בן הזוג הנותר בעיזבון, כך שהעיזבון יועבר כרצון בן הזוג המנוח לצד ג' המועדף עליו.

 

מהם היתרונות הנלווים לצוואה הדדית?

היכולת להגביל את ניהול העיזבון בידי בן הזוג הנותר לאחר פטירתו של בן הזוג הראשון ומניעת שינוי הצוואה על ידיו גם לאחר שבן זוגו לא יהיה עוד בין החיים, מהווה יתרון בעיניהם של רבים אשר מעוניינים לבטח מראש את גורל רכושם. עם זאת, במצבים כאלה ואחרים עומדת הצוואה ההדדית לרועץ לבן הזוג הנותר בעקבות התרחשויות ומצבים שלא ניתנו לצפייה מראש.

 

האם ניתן לשנות צוואה הדדית?

שינוי צוואה הדדית הינו הליך מורכב וקיים חילוק מהותי בנוגע לנקודת הזמן בה מבקש אחד מבני הזוג לערוך שינוי בצוואה ההדדית. במידה ובני הזוג עודם בחיים, בקשת שינוי מצד אחד מהם תקבל תוקף משפטי רק לאחר מסירת הודעה בכתב כחוק לבן הזוג השני. מסירת הודעה זו מבטלת את תוקפה של הצוואה ההדדית ובמידה ובן הזוג שקיבל את ההודעה לא יערוך אף הוא צוואה חדשה משלו, הרי שלאחר מותו ייחשב הדבר כאילו לא הותיר אחריו צוואה ועיזבונו יחולק ליורשיו על פי דין.

חשיבותה של מסירת ההודעה לבן הזוג הינה מהותית, וכך, במידה ובן הזוג איננו כשיר מבחינה קוגניטיבית לעריכת צוואה חדשה, תיבחן נפקותה של ההודעה שנמסרה לו, ובמקרים מסוימים, לא תהיה לה כל משמעות משפטית.

במידה ואחד מבני הזוג איננו עוד בחיים תינתן האפשרות לבן הזוג הנותר לשנות את הצוואה ההדדית אך ורק במידה שהוא איננו היורש של בן הזוג שהלך לעולמו. על כן, אם בצוואה ההדדית הוגדר חלק מעיזבון הנפטר או כולו לבן הזוג הנותר, במטרה לשנות את הצוואה ההדדית, יהיה עליו להסתלק מירושת המנוח, ורק לאחר מכן יוכל לערוך צוואה חלופית.

 

כיצד ניתן לשנות צוואה הדדית?

למרות העובדה שחוק הירושה מגדיר באופן בהיר את התנאים האפשריים לשינוי צוואה הדדית, הרי שבני הזוג העורכים צוואה הדדית יוכלו להכליל בצוואתם הוראות אחרות בנוגע לשינויים עתידיים בצוואה, וכל עוד התניות אלו מהוות חלק מהצוואה עצמה ומוסכמות על שני בני הזוג, השינויים המתאימים יהיו חוקיים לכל דבר.

באופן זה יוכלו בני זוג העורכים צוואה הדדית להתנות כי אחד מבני הזוג יוכל לבצע שינויים בצוואה בעוד בן זוגו בחיים גם מבלי למסור לו הודעה על כך בכתב וכי בן זוג יוכל לבצע שינויים בצוואה לאחר פטירת בן זוגו מבלי להסתלק מירושתו. בדרך זו, בני הזוג יוכלו לתכנן באופן המיטבי את חלוקת רכושם המשותף, תוך שהם לוקחים בחשבון את נתוני ההווה ואת נסיבות העתיד.

למומחי משרדנו ניסיון רב בתחום הצוואות והם ישמחו לעמוד לשירותכם גם בעריכת צוואה הדדית, במהלך שינוי צוואה הדדית או בהתמודדות מול שינויים שנערכו בצוואה שכזו על ידי הצד השני.
אין האמור לעיל מהווה חוות דעת משפטית ו/או ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא - לייעוץ משפטי אנא פנו לעורך דין מקצועי.

התקשרו אלי
+
התקשרו אלי!