info@amihai-law.com    072-234-7535
  • he
  • en
  • ru

עורך דין צו קיום צוואה

דיני צוואה וירושה הינם מרכיב בעל משמעות רבה בתחום דיני המשפחה והם מרכזים את כל נושאי הירושה והצוואה הכלולים בחוק. במטרה לממש צוואה, חובה על היורשים להגיש בקשה לצו קיום צוואה, וזאת, על מנת להעניק לצוואה את התוקף המשפטי הנדרש אשר יאפשר את הוצאתה לפועל.

 

צו קיום צוואה

על מנת להוציא לפועל את צוואתו של נפטר ולחלק בהתאם לרצונו את עזבונו ליורשיו שהוגדרו בצוואה, יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה אשר יאשר את נוסח הצוואה ויקנה לה תוקף של פסק דין לכל דבר ועניין. במטרה לאפשר למתנגדים לצוואה להגיש התנגדות לצוואה, הבקשה לצו קיום צוואה מפורסמת ברשומות ובעיתונות.

צו זה ניתן על ידי הרשם לענייני ירושה והוא זה אשר מקנה לצוואת המנוח תוקף משפטי לאחר פטירתו. את הבקשה יגישו יורשים המוזכרים בצוואתו של הנפטר או כל אדם אחר המעוניין במתן צו קיום הצוואה. במידה וצוואתו של המנוח כוללת התייחסות חלקית לנכסי הנפטר, גם צו הירושה יהיה חלקי ויתייחס לנכסים המופיעים בצוואה בלבד, כאשר יתר נכסי עזבונו של המנוח יחולקו באמצעות צו ירושה ועל פי דין. צו קיום צוואה מהווה פסק דין סופי ותוקפו איננו מתיישן. על כן, כל לשכות הרשם לענייני ירושה מאפשרות קבלת צו קיום צוואה מקוון מתוך המאגר הממוחשב בכל עת.

 

כיצד מגישים בקשה לצו קיום צוואה?

בקשת צו קיום צוואה מוגשת לידי הרשם לענייני ירושה באזור מגוריו של בעל הצוואה. הבקשה מוגשת בשלושה העתקים ותכלול את כל המסמכים הדרושים לרבות תעודת הפטירה המקורית של בעל הצוואה, עותק מקורי מהצוואה (במידה וכבר הופקדה צוואה בידי הרשם לענייני ירושה ניתן גם לציין את מספרו של תיק ההפקדה או להגיש העתק), שני שוברי תשלום מאושרים אשר מעידים שהאגרה לטיפול בבקשה שולמה על ידי המבקשים, אסמכתא המעידה על כך שכלל הזוכים על פי הצוואה מודעים לעובדה שהוגשה בקשה לצו קיום צוואה (ניתן להגיש את האסמכתא באמצעות מכתב החתום בידי כל זוכי הצוואה, באמצעות ייפוי כוח מכלל הזוכים או באמצעות אישור בדבר שליחת הודעת דואר רשום לכל אחד מהזוכים בצירוף ההודעה המתאימה). זאת ועוד, במידה והתהליך מלווה בידי עורך דין, יש לצרף ייפוי כוח לעורך הדין האחראי על הגשת הבקשה.

לאחר שהוגשה הבקשה יש להמתין לאורך פרק הזמן המוגדר בחוק ונדרש במטרה לאפשר למעוניינים להתנגד לצוואה להגיש את התנגדותם. הבקשה מפורסמת בעיתונות היומית, ובמידה ולא הוגשה התנגדות לבקשה לאחר פרסומה ותקופת ההמתנה הרשמית הסתיימה, ובמידה וכלל המסמכים נבדקו ואושרו, הבקשה תאושר בידי הרשם לענייני ירושה ויינתן צו לקיום הצוואה.

לפני מתן האישור, מועברת כל בקשה לצו קיום צוואה לידי בא כוחו של היועץ המשפטי לממשלה במשרד האפוטרופוס הכללי, אשר מופקד על הגשת ביקורת ו/או התנגדות לבקשות בהן לדעתו הצוואה אינה תקנית או שכלולים בה קטינים, פסולי דין ואחרים.

 

מדוע חשוב להיעזר בשירותי עורך דין?

במטרה לנהל את הגשת הבקשה לצו קיום צוואה באופן המהיר והיעיל ביותר, מומלץ לשכור את שירותיו של עורך דין המתמחה בתחום הצוואה והירושה ואשר יסייע לכם בעריכת הבקשה ובהגשתה באופן מקצועי אשר יחסוך תקלות ועיכובים בלתי רצויים ויאפשר את מימוש הצוואה באופן המהיר ביותר, לשביעות רצון כל הצדדים. זאת עוד, במידה והנכם מעוניינים להגיש התנגדות כנגד צו קיום צוואה או להיערך להתמודדות כנגד התנגדות שהוגשה על צוואה שהנכם מעוניינים להוציא אל הפועל, ליווי משפטי צמוד הינו הכרחי.

משרדנו מתמחה בהוצאת צווי קיום צוואה כמו גם בליווי התנגדויות למתן צו זה. נשמח ללוות אתכם במקצועיות, ביעילות ובנחישות!

 
אין האמור לעיל מהווה חוות דעת משפטית ו/או ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא - לייעוץ משפטי אנא פנו לעורך דין מקצועי.

התקשרו אלי
+
התקשרו אלי!