info@amihai-law.com    072-234-7535
  • he
  • en
  • ru

עורך דין צו ירושה

צו ירושה הינו הצו הרשמי הנהוג בישראל אשר קובע מי הם יורשי הנפטר והינו הכרחי על מנת לאפשר את חלוקת עזבונו של הנפטר בין יורשיו על פי דין. צו זה נדרש כאשר המנוח לא ערך צוואה, דן בזכויות בלבד, מבלי לפרט את פרטי הרכוש, והוא מהווה אסמכתה משפטית לצורך קבלת זכויות או כספים אשר היו מופקדים בידיו של צד שלישי ולהעברת זכויות במקרקעין ליורשיו של הנפטר.

 

איך מוציאים צו ירושה?

על מנת להוציא צו ירושה, יש להגיש בקשה למתן צו ירושה לרשם הירושות. בקשה זו תכלול את פרטיו של הנפטר, את זהות יורשיו ואת כלל הפרטים הדרושים למתן ההכרזה על צו הירושה. על הטיפול בבקשות אלו מופקד הרשם לענייני ירושה שמתפקידו לוודא את זהות היורשים ואת חלקם בעיזבון. כל עוד בירור זהותם של היורשים שהגישו את בקשתם לקבלת צו ירושה איננו מורכב, הרשם לענייני ירושה יהיה רשאי לתת צווי ירושה.

במקרים מורכבים בהם נתגלעו מחלוקות משפטיות או במידה ופרטים עובדתיים חסרים והשלמתם כרוכה בהליך משפטי, בירור הבקשה יועבר לבית המשפט לענייני משפחה. גם במקרים בהם הוגשה התנגדות לבקשת צו הירושה או במידה וקיימת התערבות מצד המדינה בעניין, הסמכות למתן צו ירושה תועבר לידי בית הדין לענייני משפחה.

אצל הרשם לענייני ירושה אף ניתן לקבל מידע אודות תיקי ירושה פתוחים. הרשם לענייני ירושה הוא גם הכתובת הרשמית לבדיקת צו ירושה. סמכותו של הרשם לענייני ירושה לדון בירושה היא רק במידה והמנוח התגורר בשעת פטירתו במדינת ישראל או במידה והמנוח הותיר אחריו נכסים בישראל.

החלטתו של הרשם לענייני ירושה ניתנת לערעור בבית המשפט לענייני משפחה, וזאת, בטווח של 15 יום בלבד מיום המצאת ההחלטה. הזכאות להגשת ערעור ניתנת לכל מי אשר אינו מרוצה מהחלטתו של הרשם לענייני ירושה גם אם לא נטל חלק בהליך הגשת הבקשה לצו ירושה. לאחר הוצאת צו הירושה, היורשים שהוגדרו בצו יוכלו לגשת עם צו הירושה לכל מוסד רשמי המנהל רישום כדוגמת בנק, לשכת רישום המקרקעין, משרד הרישוי וכדומה, ולקבל, בהתאם לתנאי צו הירושה, את חלקם בעיזבונו הרשום של הנפטר.

 

איך מבטלים צו ירושה?

צו ירושה מהווה פסק דין סופי והוא זה המגדיר את זהות היורשים בעיזבון המנוח ואת תוקף צוואתו. במקרים יוצאי דופן, סעיף 72 לחוק הירושה מתווה את הפרוצדורה ואת התנאים באמצעותם ניתן להגיש תביעה לביטול צו ירושה, אולם, חשוב לדעת כי כל מקרה נבחן באופן פרטני וכי ביטול צו ירושה הוא הליך מורכב ביותר.

במטרה להוביל לביטול צו ירושה מוטל על התובע להציג ראיות משכנעות ביותר, אשר במידה והיו מוגשות בפני הרשם לענייני ירושה או בפני בית המשפט לענייני משפחה בטרם הוצא צו הירושה, היו מונעות את מתן צו הירושה.

במידה והרשם לענייני ירושה או בית המשפט לענייני משפחה ימצאו כי טענותיו של התובע מהוות עילה מספקת לביטול צו הירושה, ייבחנו פרמטרים נוספים כמו מועד הגשת התביעה לביטול הצו ובירור האיחור בהגשתו מעבר לפסק הזמן בן חמישה עשר הימים המוגדר בחוק. כמו כן, תיבדק מידת ההשפעה של ביטול צו הירושה על היורשים המוגדרים בצו ועל צדדי ג' הקשורים בו. ככלל, ככל שהגשת התביעה לביטול הצו תהיה מאוחרת יותר, על מגיש התובענה להציג ראיות משכנעות יותר בדבר הגשת התביעה ובדבר מועדה.

למומחי משרדנו ניסיון רב בייצוג יורשים בהגשת בקשה לצו ירושה או בהגשת תובענה לביטול צו ירושה קיים. נשמח ללוות אתכם במקצועיות, ברגישות, באמינות מלאה ובדיסקרטיות לכל אורך דרככם המשפטית ולהגן על האינטרסים החשובים לכם בנחישות ללא פשרות!




התקשרו אלי
+
התקשרו אלי!