info@amihai-law.com    072-234-7535
  • he
  • en
  • ru

בקשת אזרחות בישראל

אזרחות ישראלית כרוכה בזיקה לדת היהודית, והיות וכך, הקו המנחה את מדיניות משרד הפנים בנוגע לבקשות אזרחות בישראל דוגל במתן אזרחות למבקשים יהודים ודחיית בקשות של מי שאינו יהודי, מתוך שאיפה לצמצם את אחוזי המיעוטים באוכלוסייה.

 

כיצד ניתן לקבל אזרחות ישראלית?

חוק האזרחות התשי"ב – 1952 מסדיר את חובותיו וזכויותיו של המבקש לקבל אזרחות ישראלית. בישראל, הפרמטר המרכזי הוא קשר הדם לעם היהודי ונתון זה מהווה את ליבת העניין בנושא האזרחות, בשונה מיתר מדינות העולם המערבי המעניקות עדיפות בבקשות אזרחות לגורם הקשר אל הקרקע. קיימים קריטריונים ספציפיים בנוגע לזכאות לאזרחות. העומדים בקריטריונים המפורטים מטה יוכלו להגיש בקשה לאזרחות ישראלית רק במידה שהם מתעתדים להשתקע בישראל או כבר השתקעו בה, במידה והם יודעים במידה מספקת את השפה העברית ובמידה והם מוותרים על אזרחותם האחרת.

 

הקריטריונים לקבלת אזרחות בישראל:

  • מי שלפחות אחד מהוריו ישראלי, גם אם נולד בחו"ל, יוכל לבקש אזרחות ישראלית על סמך אזרחותו הישראלית של אחד מהוריו.
  • מי שנולד בישראל לאחר קום המדינה, היה תושב ישראל למשך חמש שנים רצופות לכל הפחות והינו נטול כל אזרחות, יוכל לבקש אזרחות ישראלית. הליך זה יש להתחיל בין גיל 18 לגיל 21 בלבד.
  • תושבי ישראל שאינם יהודים אשר היו תושבי ישראל בתקופת המנדט הבריטי (ערבים, בדואים, דרוזים וכדומה) והתגוררו בתוך גבולות מדינת ישראל עד לסופה של מלחמת השחרור, זכאים לאזרחות ישראלית מתוקף ישיבתם בארץ.
  • חוק השבות אשר חוקק בשנת 1950 מאפשר ליהודי הגולה באשר הם לעלות לישראל ולקבל אזרחות ישראלית בהליך קצר ונטול סיבוכים. החוק חל גם על בני זוגם ועל צאצאיהם של יהודים.

במקרים חריגים בהם יהודי תושב חו"ל המבקש לעלות לארץ נמצא כאדם העלול לסכן את ביטחון המדינה או את בריאות הציבור או שהינו בעל עבר פלילי מוכח, יתכן כי בקשתו לעלות לישראל תיענה בשלילה.

  • ישנם מקרים מיוחדים של לא יהודים הזוכים לאזרחות ישראלית כאות כבוד ועל פי החלטתו של שר הפנים. בקטגוריה זו כלולים אישים כדוגמת חסידי אומות העולם, אנשי מדע, אנשי רוח, דרוזים שסייעו לישראל בזמני מלחמה וכדומה.
  • אזרח ישראלי אשר נישא לאזרח מדינה זרה יוכל להגיש בקשה לקבלת אזרחות ישראלית לבן זוגו. ניתן להגיש בקשה זו גם אם אחד מבני הזוג יהודי וגם אם לאו, בין אם נישאו בישראל ובין אם מחוץ לגבולותיה. אם לבן הזוג הזר ילדים מנישואין קודמים שהינם קטינים, יוכלו אף הם לזכות בסופו של תהליך ביורוקרטי ארוך ומורכב לאזרחות ישראלית.

 

מה כוללת אזרחות ישראלית?

בדומה לכל אזרחות אחרת, גם אזרחות ישראלית מגלמת בתוכה זכויות וחובות כאחד. אזרח ישראלי הינו בעל זכות בחירה בבחירות לכנסת ואף רשאי להגיש מועמדות לכנסת. אזרח ישראלי זכאי לדרכון ישראלי ואף יהיה זכאי לצאת את גבולות המדינה ולשוב אליה בכל עת בעתיד מבלי לאבד את אזרחותו. קטגוריית החובות של אזרח ישראלי כוללת שירות צבאי, איסור כניסה למדינת אויב ואיסור מתן סיוע לאויבי המדינה. ביטול של אזרחות ישראלית עשוי להתרחש במידה ויתברר כי האזרחות ניתנה על סמך מידע כוזב, על רקע הפרת אמונים מצד אזרח ישראלי או בעקבות כניסה למדינת אויב.

 משרדנו מעמיד לרשות לקוחותיו שירותי ייעוץ מקצועי וליווי משפטי צמוד מול משרד הפנים. מומחינו ישמחו ללוות אתכם במתן הדרכה אישית לקראת דיונים במשרד הפנים, במתן ייצוג מלא במשרד הפנים, בהדרכה להכנת מסמכים מושלמת או בהכנת המסמכים בעבורכם ובמתן מענה לכל צורך המתעורר בדרך לקבלת האזרחות הנכספת!

 

אין האמור לעיל מהווה חוות דעת משפטית ו/או ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא – לייעוץ משפטי אנא פנו לעורך דין מקצועי.

התקשרו אלי
+
התקשרו אלי!