info@amihai-law.com    072-234-7535
  • he
  • en
  • ru

 הקמת חברות בישראל

רבים מבעלי העסקים בזירה העסקית המודרנית בוחרים לרכז את פעילותם תחת חברה בע"מ (בערבון מוגבל) ומבכרים ערוץ התנהלות עסקי זה על פני התנהלות כעסק עצמאי או כשותפות. הגם שהקמת חברה כרוכה בעלות גבוהה יותר בהשוואה לחלופות שהוזכרו, חברה בע"מ נחשבת למצע נוח יותר לפעילות עסקית והיא מצמצמת, במידה כזו או אחרת, את הסיכון האישי של בעלי החברה, כאשר החברה עומדת כישות עצמאית בפני הרשויות.

 

הקמת חברה בע"מ

הגם שבעלי החברה מנהלים אותה בפועל, הרי שהחברה מתפקדת כישות בפני עצמה הזכאית לזכויות משלה, מחד, ואשר עשויה לתת דין וחשבון במקרה הצורך, מאידך. עם זאת, ייתכנו מצבים בהם בעלי חברה לא ייהנו מההפרדה המשפטית בינם לבין החברה ויידרשו לשאת בחובות החברה.

החוק הישראלי מתיר לכל המעוניין להקים חברה, וזאת, כל עוד מטרה ממטרותיה אינה מנוגדת לחוק, איננה נוגדת את תקנת הציבור ואיננה נחשבת לבלתי מוסרית. בניגוד לעבר, כיום אין צורך במכסה מינימלית של בעלי מניות במטרה להקים חברה וחברה תוכל להתקיים גם תחת בעל מניות בודד.

במטרה להקים חברה יש להגיש בקשה לרישום חברה לידי רשם החברות תוך מילוי כל הפרטים הרלוונטיים ולצרף אל הבקשה הצהרה של בעלי המניות, עותק של תקנון החברה והצהרה מאת הדירקטורים על נכונותם לכהן בתפקיד. כתנאי לרישום ובמעמד הרישום, יש לשלם דמי אגרת רישום שעלותה מתעדכנת מפעם לפעם.

 

כיצד בוחרים את שם החברה?

בחירת שם החברה הינה בלתי מוגבלת, כל עוד יצורפו לשם החברה המילים "בע"מ" / "בערבון מוגבל". על שם החברה להיות בעברית, אם כי ניתן להוסיף לו מילים בערבית ובאנגלית. מנגד, לא ניתן לרשום שם של חברה במידה וקיים תאגיד הרשום תחת שם זה או תחת שם אחר הדומה לו באופן העלול לגרום לטעות, במידה וקיים סימן מסחר רשום או שם דומה באופן אשר עלול לגרום לטעות, במידה ורשם החברות סבור כי יש בשם החברה הטעיה או במידה ושם החברה עלול, לדעת רשם החברות, לפגוע ברגשות הציבור או בתקנתו. שינוי שמה של חברה קיימת אפשרי אף הוא, אם כי לשם כך יש לקבל את אישורו של רשם החברות.

האם יש צורך בליווי משפטי במהלך הקמת חברה?

ליווי מקצועי של עורך דין להקמת חברות איננו בגדר חובה, הגם שבמהלך הגשת בקשה לרישום חברה תידרש חתימתו של עו"ד המאמתת את חתימת בעלי המניות ואת חתימת הדירקטורים הראשונים של החברה. עם זאת, בהתחשב בעובדה שעריכתם של תקנון החברה ומסמכי ההתאגדות באופן המקצועי ביותר מהווה בסיס יסודי להתנהלותה התקנית של החברה לכל אורך דרכה העסקית, מומלץ ביותר להיעזר בליווי מקצועי של עורך דין מיומן בתחום המסחרי.

מעבר לכך, כגוף משפטי העומד בפני עצמו, ניהול מסודר של החברה הינו בגדר חובה, גם כאשר החברה מנוהלת בידיו של בעל מניות בודד. לאור זאת, הגם שבעלי חברות קטנות ובינוניות סבורים, במקרים רבים, כי בכוחם להתנהל בכוחות עצמם ולקבל את ההחלטות הנכונות ביותר מהבחינה המשפטית, לשם הבטחת פעילותה התקינה של החברה בכל שלב לאורך דרכה העסקית, מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין מנוסה אשר יבטיח את ניהולה התקין והמסודר של החברה ויעמוד לימין בעלי החברה בכל שאלה ובכל התלבטות בעתיד, תוך הגנה אופטימלית על האינטרסים של החברה ותוך הבטחת תקינותה החוקית.

 

למומחי משרדנו ניסיון מקצועי רב בליווי חברות בתחילת דרכן כמו גם במתן ייעוץ משפטי שוטף לכל אורך הדרך. נשמח ללוות גם אתכם במקצועיות, בנאמנות ובמסירות!

 

אין האמור לעיל מהווה חוות דעת משפטית ו/או ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא – לייעוץ משפטי אנא פנו לעורך דין מקצועי.

התקשרו אלי
+
התקשרו אלי!