info@amihai-law.com    072-234-7535
  • he
  • en
  • ru

פירוק חברה מרצון

התנודות המאפיינות את הכלכלה העולמית בשנים האחרונות מעמידות חברות רבות בפני מהמורות המובילות רבות מהן לידי חדלות פירעון ולפירוק החברה. הליך הפירוק מתנהל מול רשם החברות והוא המוביל לפירוק הקשרים בין החברה לבין כל גורם אחר עמו התקשרה במהלך פעילותה.

 

מתי יש לפרק חברה?

קיימים מספר גורמים המוכרים בחוק כעילה מספקת לפירוק חברה כגון סכסוכים עקרוניים בין בעלי המניות אשר מקשים על ניהולה התקין השוטף של החברה, מצב של חדלות פירעון ועוד. הליך פירוק חברה הינו הליך מורכב אותו מומלץ להתחיל במועד המוקדם ביותר האפשרי, וזאת, במטרה למנוע צבירת חובות ובמטרה לנהל את ההליך ביעילות מקסימלית ולא כתוצאה מעיצומים כספיים כאלה ואחרים.

הליך פירוק החברה עשוי להיות פועל יוצא של בקשה מצד החברה עצמה או יוזמה של בית המשפט המבקש לפרק חברה בעקבות תביעה מצד נושי החברה או מצד עובדיה.

 

הליך פירוק חברה מרצון

הליך פירוק חברה מרצון כולל מספר שלבים. תחילה, יוגש לרשם החברות תצהיר כושר פירעון החתום על ידי הדירקטורים ובו הצהרה כי ביכולת החברה לפרוע בטווח של שניים עשר חודשים את כל חובותיה. עם הגשת תצהיר זה, ישונה סטטוס החברה ברשם החברות והיא תיחשב כחברה המועמדת לפירוק.

לאחר מכן, תישלח בידי החברה הודעה רשמית לכלל החברים בה בדבר כינוס אסיפה כללית שמטרתה לקבל החלטה על פירוק מרצון של החברה. הודעה זו חובה לשלוח 21 יום לכל הפחות טרם מועד קיום האסיפה בפועל וחובה לציין במפורש בגוף ההודעה את מטרת האסיפה. תקופת ההודעה בדבר קיום האסיפה עשויה להיות קצרה יותר במידה וכל בעלי המניות בחברה הביעו את הסכמתם לכך.

באסיפת החברה ימונה מפרק ותינתן הודעה על כך לידי רשם החברות. במקביל, על המפרק למסור הודעה ישירה בדבר המינוי לרשם החברות בטווח של עד 21 יום ממועד המינוי. לאחר שהתקבלה ההחלטה על פירוק מרצון, חובה לפרסם את ההחלטה ברשומות בטווח של עד שבעה ימים ממועד קבלת ההחלטה. סטטוס החברה ישונה בידי רשם החברות מסטטוס "חברה פעילה" לסטטוס "חברה בפירוק מרצון".

המפרק המופקד על התהליך יעסוק בסילוק חובות החברה ובכינוס נכסיה, תוך הסרה של השעבודים השונים, אם ישנם. דין וחשבון סופי יוגש על ידי המפרק לאסיפה הכללית הסופית שתכונס. אסיפה זו יש לפרסם ברשומות חודש טרם מועד קיומה וייטלו בה חלק כלל בעלי המניות בחברה. עם אישור הדו"ח בידי משתתפי האסיפה, תינתן הודעה לרשם החברות בטווח של עד שבעה ימים ממועד קיום האסיפה. החברה תיחשב למחוסלת באופן רשמי כחלוף שלושה חודשים מקבלת דו"ח המפרק והאישור על כינוסה כחוק של האסיפה הכללית אצל רשם החברות.

 

כניסת הפירוק לתוקף

צו בית משפט המאשר כי הליך הפירוק הגיע לסיומו יינתן לאחר שבית המשפט המוסמך הרלוונטי יאשר שעסקי החברה פורקו באופן מושלם. תאריך מתן הצו הוא המעיד על חיסולה הרשמי של החברה וחובה להמציא לידי רשם החברות הודעה על כך בתוך שבועיים.

כתאריך הפירוק ייחשב התאריך בו התקבלה ההחלטה המיוחדת בדבר פירוק החברה מרצון.

 

אופציה לפטור מאגרה לחברה בהליכי פירוק

כל עוד לא חוסלה חברה באופן רשמי, גם אם היא מצויה בהליכי פירוק, היא חייבת, לכאורה, בתשלום האגרה השנתית כחוק. עם זאת, חשוב לדעת, כי תקנה 5 א’ לתקנות החברות התשס”ד-2004 קובעת כי חברה שפעילותה הופסקה ואשר הגישה הודעה ודו"ח לרשם החברות בהתאם לסעיף  338 לפקודת החברות עשויה להיות פטורה מתשלום של האגרה השנתית על השנים שלאחר מועד הפסקת הפעילות, וזאת, במידה והומצאו לידי הרשם המסמכים הנדרשים.

עם זאת, חשוב לציין, כי במידה וחברה לא החלה בהליכי פירוקה עד לתאריך 31 בדצמבר, יהיה עליה לשלם את דמי האגרה השנתית לשנה נוספת.

 

פירוק חברה על ידי בית המשפט

פירוק חברה בידי בית המשפט הינו לרוב הליך הנכפה על החברה בגין חדלות פירעונה, אם כי במקרים מסוימים עשויה חברה לבקש להיות מפורקת בידי בית המשפט.

חברה תיחשב לחדלת פירעון במידה והתקיימו אחד מהתנאים דלהלן:

– במידה ובית המשפט סבור שראוי שחברה תפורק. עילה זו עשויה להתקיים במידה וחברה מסוימת מקדמת מטרות שאינן חוקיות או במקרה בו קיומה של חברה מסכן את ביטחון מדינת ישראל.

– החברה הינה בעלת חוב שהגיע זמן פירעונו, כאשר סכום החוב עולה על סכום של 5 שקלים, וכאשר הוגשה מצד הנושה דרישה לתשלום אשר לא נענתה בחלוף 3 שבועות ממועד דרישת הנושה.

– הוצא צו בית משפט או צו הוצאה לפועל לטובת נושה אשר לא קוים.

– בית המשפט סבור כי אין בידי החברה היכולת לפרוע את חובותיה.

– החברה קיבלה החלטה מיוחדת על פירוק מרצון בידי בית המשפט. החלטה מיוחדת זו התקבלה על ידי רוב של 75% מתוך כלל החברים אשר נכחו באסיפה הכללית שעל קיומה נמסרה הודעה 21 יום מראש.

– במקרה בו חברה לא החלה בפעילות עסקית בטווח של שנה ממועד התאגדותה או במידה והפסיקה את פעילותה העסקית למשך שנה.

– במידה וקיימים ניגודי אינטרסים בין מנהלי החברה או בעלי המניות ובית המשפט סבור כי הפירוק הינו הכרחי לאור הנסיבות.

 

בטול פירוק חברה

הגשת ערעור על פירוק חברה או בקשה לביטול הפירוק יתאפשרו בטווח של עד שנתיים מתאריך חיסולה, וזאת, במידה ובקשת הביטול  / הערעור הוגשו על ידי המפרק או על ידי כל אדם אחר שבקשתו מקובלת על בית המשפט. לאחר שנתיים, פירוק החברה הינו בלתי הפיך.

 

למומחי משרדנו ניסיון רב בליווי פירוק חברות מרצון ונשמח לעמוד גם לשירותכם במקצועיות בלתי מתפשרת, ביעילות מקסימלית ובמסירות עד לסיום ההליך לשביעות רצונכם המלאה!

אין האמור לעיל מהווה חוות דעת משפטית ו/או ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא – לייעוץ משפטי אנא פנו לעורך דין מקצועי.

התקשרו אלי
+
התקשרו אלי!